Follow

2005? 2015, more like. (Ask me how I know.)

> Exmar liet [de] Tango jaren geleden in China bouwen voor 350 miljoen dollar, maar de klant voor wie het werd gebouwd, het Canadese olie- en gasbedrijf Pacific Rubiales, kwam in 2005 in financiële moeilijkheden en haakte af.

tijd.be/ondernemen/logistiek/g

(ochtendgrijs.be/notes/b593b2a6)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!