Follow

Volgens wat ik er online over terugvind, maakt ASMI vooral machines om op wafers flinterdunne laagjes materiaal (denk aan ‘atomic layer deposition’ etc.) aan te brengen, maar wie ben ik?

> ASMI maakt machines om siliciumwafers te produceren, de plaatjes die als basis dienen om chips te fabriceren.

tijd.be/dossiers/dit-wordt-nie

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!