Follow

> Er is duidelijk een perceptieprobleem over de hoogte van de energiefactuur. Mediaangezin betaalt momenteel 170€ per maand, en slechts 5% van de gezinnen meer dan 400€, maar we denken dat dit veel meer is...

nitter.geekcompass.com/GertPee

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!