‘ABM News Belgium Dutch’ (via Saxo Bank) over Barco (met hoofdzetel in Kortrijk): ‘Voor het hele jaar verwacht het in Courtraise (sic) gevestigde bedrijf [een] omzetstijging van ongeveer 25 procent ten opzichte van 2021.’

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!