Follow

‘In de buurt van Ontario.’ Ontario is een provincie, geen dorpje, hé. (33 keer groter dan België. Maar ergens daarnaast zo’n beetje, dus.)

> Umicore pakte vanmiddag, onder goedkeurend oog van premier Justin Trudeau, uit met een grote investering in Canada, waar het een kathodefabriek gaat bouwen in de buurt van Ontario[.]

tijd.be/markten-live/live-blog

(ochtendgrijs.be/notes/fb48580a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!