Snel, Melissa, voor iemand het ziet!

(‘Berichtgeving verspreiden’ bekt ook niet echt lekker, hé? Een bericht wordt verspreid. Berichtgeving, daar doe je aan. Of die verzorg je. In mijn hoofd althans.)

Follow

(Afijn, ik heb natuurlijk ook maar voor ingenieur gestudeerd en niks met taal of zo.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!