Aan die titel alleen al zie je wie ’t heeft geschreven (not a good thing, maar dat ben ik).

‘Festivals na corona: “Ben ik écht overprikkeld of ben ik hier gewoon te oud voor?”’ demorgen.be/tv-cultuur/festiva

Follow

(Ik had twintig jaar geleden al een schijthekel aan Werchter.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!