Die uitleg klopt, maar hoe dat tot de conclusie in die eerste twee zinnen moet leiden? (Ze schrijven daar toch ook zomaar om het even wat, hé?)

> Dat vooral de Nasdaq terrein wint is geen toeval. Dat heeft te maken met de stijgende Amerikaanse langetermijnrente. Een lagere rente verhoogt de huidige waarde van toekomstige winsten[.]

tijd.be/markten-live/live-blog

Follow

Op zich goed dat ze die dingen (netto huidige waarde etc.) regelmatig aanhalen en toelichten. Ik leerde daar voor ’t eerst over in het vak Bedrijfsbeheer, aan de unief (en dus veel te laat, eigenlijk feitelijk).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!