Follow

Belastbaar inkomen ≠ bruto-inkomen. Van dat laatste worden immers nog je sociale bijdragen (die je, toegegeven, ook als ’n soort belasting zou kunnen zien, maar dus zo’n 14% van je brutoloon uitmaken) aftrekken, net als je (eventueel forfaitair berekende) beroepskosten.

> [I]n dit land is de pijnlijke realiteit dat je al vanaf een brutojaarinkomen van 42.370 euro in de hoogste belastingschijf – 50 procent – valt. tijd.be/politiek-economie/belg

Een werknemer die bruto €42.000 verdient, wordt in België dus over ‘slechts’ een goeie €31.000 belast. Het verschil? Zijn of haar beroepskosten (incl. socialezekerheidsbijdragen, dus voor o.a. voor pensioen en ziekteverzekering). I mean, het is maar logisch dat die niet meetellen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!