Follow

Ik herinner me nog de media die eind vorig jaar _naar aanleiding van_ de gestegen gasprijs ‘wisten’ dat er weleens een strenge winter aan zou kunnen komen (wat dan hoegenaamd niet het geval bleek).

Wil maar zeggen, lijkt me vooral ’n goede zaak, dat Europa zich voorbereidt, en niet het ‘drama’ dat men ervan lijkt te willen maken.

‘Europa zet zich schrap voor winter met gastekorten’
tijd.be/ondernemen/milieu-ener

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!