Follow

Loser verdient in het federaal parlement €6.000 of zo, maar staat daarvan vrijwillig twee derde af aan z’n belangrijkste hobby, t.t.z. zijn partij. Plat populisme.

‘Raoul Hedebouw: “Het is voor mij ook krabben met mijn nettoloon van 2.000 euro. Op de 20ste van elke maand check ik mijn bankapp om te zien of het gaat lukken.”’ demorgen.be/nieuws/raoul-hedeb

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!