Follow

‘Toen.’ Da’s dus twee (werk)dagen geleden, hé.

> De koerswinsten komen nadat de Amerikaanse beurzen een beroerde week achter de rug hebben: voor de S&P500 was het de slechtste week sinds 2020. Beleggers waren toen erg bang voor een mogelijke recessie als gevolg van de snelle renteverhogingen[.]

tijd.be/markten-live/live-blog

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!