Follow

Jongens. Je wilt meer ‘vrije’ markt, maar óók meer index (behalve voor wie al goed verdient)?

En het is door de bedrijfswagenrijder en diens extra kost dat straks anderen misschien worden ontslagen (en níét door wie nu een hoger loon eist)? Quid ‘woekerwinsten’?

Ik zou algauw onze index behouden.

Ook: ‘linkerzijde herrijst’ en dan snel het Vlaams Belang meetellen? You kidding me?

Ik bedoel, ’n deel van de kritiek ís terecht, hé, maar wat een onsamenhangend gebral. apache.be/2022/06/21/vrije-mar

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!