Ik. (Dollar-cost averaging – bijvoorbeeld maandelijks voor een min of meer vast bedrag investeren – for the win!)

> [W]ie houdt het vol om maanden, misschien wel jarenlang zijn geld te zien verdampen en aldoor vrolijk door te blijven investeren?

‘De beurs is serieus gezakt. Is nu dan het moment om te beginnen met beleggen? “Ja, maar niet om die reden”’
demorgen.be/beter-leven/de-beu

De markt voorspellen lukt toch niet. Kun je beter gewoon blíjven investeren. In elk geval is nú beleggen veel interessanter (en daardoor minder risicovol) dan een halfjaar geleden (toen ik het ook al volop deed).

Follow

‘Minder risicovol? Toen zag alles er nog rooskleurig uit!’

Dat is exact wat ik bedoel.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!