Follow

Dit, maar onironisch.

> File van Brugge naar Gent, op dit uur, op een zondag. De prijs van de diesel is duidelijk nog niet hoog genoeg. […]

nitter.geekcompass.com/LucasDe

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!