Follow

Ja, maar pleit hij voor lagere belastingen of niet? (Cf. Vlaamse definitie van ‘liberalisme’.)

> Niks zo liberaal als een goeie portie autocratie.

nitter.geekcompass.com/C_dtro/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!