Follow

> Kritisch denken zonder achtergrondkennis is in wezen gewoon lastig doen.

‘Didactisch expert Tim Surma: “De leerkracht moet geen coach zijn, maar expert”’ demorgen.be/nieuws/didactisch-

> Als je over veel dingen niets weet, kun je aan alles twijfelen. En dat is niet hetzelfde als kritisch denken.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!