Letterlijk niemand, bedoel je? Stemmingmakerij.

‘De zakkende olieprijs mag dan goed nieuws zijn voor iedereen die tegenwoordig huilend zijn auto vol gooit …’ tijd.be/markten-live/live-blog

Loss aversion, nog zoiets dat dezer dagen overduidelijk in de berichtgeving terug te zien is. Men heeft wel oog voor de gestegen prijs van de winkelkar, maar veel minder voor zijn of haar salaris, dat langzaam maar zeker de toegenomen levensduurte volgt.

Ook bij pakweg de VRT gaat het over omgaan met de ‘akelig hoge inflatie’ en zo. Gros van de mensen wordt amper of met flinke vertraging getroffen. Wie bijvoorbeeld voor de overheid werkt, zag de voorbije maanden zijn of haar salaris meermaals opgetrokken worden, en de eindafrekening van gas en elektriciteit valt maar één keer per jaar in de bus.

Follow

Anekdotisch en zo, maar mijn maandelijkse elektriciteitsrekening bedraagt nog geen procent van wat er binnenkomt. Hypotheek? Vijftien percent. Brandstof voor de wagen? Vijf of zo. Enzovoort. Hebben wij uiteraard allerminst te klagen, maar dat geldt voor de rest van de iet of wat gegoede middenklasse dan óók.

Betekent niet dat ik voor armoede of ongelijkheid blind blijf, hé. In zo’n beetje elke stemtest blijf ik maar naar links opschuiven, al ligt dat vooral aan het feit dat ik het nogal moeilijk heb met regeltjes die vooral tot doel lijken te hebben om minder gefortuneerden nog wat extra te pesten.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!