Follow

Als antwoord op diggingthedigital.com/tijd-voo.

Ja, ik gebruik uitsluitend het zelfgebakken fstop.cloud/. 😀 Al zou ik misschien, al is het maar ter inspiratie, ook Miniflux nog ’ns moeten proberen.

(ochtendgrijs.be/notes/eb2d3aab)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!