Follow

Lijkt me dan toch een economische ‘wetmatigheid’ die met (negatieve, in dit geval) externaliteiten nul rekening houdt.

Een typisch voorbeeld van marktfalen.

> [G]aat het om leidingwater, dan speelt de economische wetmatigheid dat de prijs zakt met het afgenomen volume.

apache.be/2022/05/18/industrie

(ochtendgrijs.be/notes/71aa0fac)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!