Follow

Dankzij Frank weer aan het puzzelen geslagen. En zo in mijn Pixelfed-plugin een ‘foutje’ of twee ontdekt.

Of liever, ik ben erachter dat Pixelfeds API net iets anders in elkaar zit dan die van Mastodon (ze zouden zo ongeveer identiek moeten zijn, red.).

En dat je wél, maar op een ietwat andere manier, access tokens kunt revoken. En wél, zij het net een beetje anders, kunt meegeven dat je alleen statussen wil die nieuwer zijn dan status X.

(ochtendgrijs.be/notes/b0309f8a)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!