Follow

Als Bitcoin wel moet stijgen omdat het niet zonder meer kan worden bijgedrukt, dan geldt voor koper hetzelfde, zeg ik altijd maar. Of ijzer. Naar de maan!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!