Follow

De snelheid waarmee De Tijd dezer dagen zijn headlines maar moet aanpassen …

> [14:57] De rode opening die zich aandient op Wall Street, zorgt er intussen voor dat de indexwinsten in Europa nagenoeg zijn verdwenen.

> [15:50] De Europese beurzen zitten in herstelmodus ondanks een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer.

(Gelukkig interesseert het niemand. Meer nog, wee wie denkt in dat liveblog inspiratie te moeten zoeken.)

(ochtendgrijs.be/notes/94534817)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!