Follow

How, jom. Honderd euro!

> (Ons vertrekpunt hier is dat je 200.000 euro leent over 20 jaar, met een vaste rente.) Begin januari bedroeg de gemiddelde rentevoet ongeveer 1,5 procent. Daarmee zou je 20 jaar lang elke maand 965 euro aan de bank moeten terugbetalen. Vandaag schommelt de gemiddelde rente rond de 2,5 procent. Voor dezelfde lening betaal je nu elke maand 1.057 euro, bijna 100 euro meer dus.

vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/11/ho

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!