Follow

In oktober was er een haas mijn lege kippenren ingesukkeld. Gister zat er een het half dozijn koeien hiernaast wat op te jagen. Moest die beesten zien huppelen!

(ochtendgrijs.be/notes/77d3d053)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!