Follow

Of troepen naar Polen en Roemenië sturen: het mag wat kosten, zolang het maar niks kost. Zelfs tien kilometer per uur minder snel rijden is er te veel aan.

> [M]eer dan zeven op de tien Vlamingen vinden dat de overheid moet opdraaien voor de hogere energieprijzen, maar willen daar zelf niets van voelen in de vorm van nieuwe belastingen.
tijd.be/politiek-economie/belg

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!