Follow

Nee? Twee jaar geleden nog; het staat zelfs onderaan dit eigenste artikel. ‘Zelden leverde een beursweek zulke extreme schommelingen op.’ tijd.be/dossier/weekboekbelegg

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!