Follow

Mijn oogrolspieren zijn nog geblesseerd van het zogenaamde drama dat jullie, media, van de nakende Groen-voorzittersverkiezingen hebben willen maken, dus laat het CD&V-gelul nog maar even

Allee, één keer dan.

> Net zoals Groen, dat zichzelf tot ontploffing zal brengen met een onbekend en onervaren voorzittersduo, zullen Open Vld en cd&v zo zoetjesaan van de bühne worden geborsteld door de kiezer. [...] U verdampt niet omdat u zich in het midden bevindt, maar gewoonweg omdat u irrelevant wordt bevonden.

demorgen.be/meningen/beste-egb

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!