Als de economie nu al stilvalt (en dus de vraag afneemt, en dus de inflatie, voor zover die aan een ‘oververhitte’ economie te wijten is), waarom is die renteverhoging dan nog zo nodig?

> Ook hier zijn renteverhogingen nodig. Maar in Europa wordt een recessie bij een renteverhoging vermijden wel heel moeilijk. In Italië en Spanje is de krimp ingezet, in Frankrijk is de economie stilgevallen en in Duitsland is de groei zo flauw dat het minste incident een krimp oplevert.

tijd.be/opinie/commentaar/de-g

’n Mens zou denken dat die renteverhoging de economie moet afremmen en zo de inflatie, maar het lijkt erop dat een oorlog en olieschaarste en het vooruitzicht op een eventuele renteverhoging daartoe volstaan. Dus?

Follow

Da’s het prijsmechanisme. Vraag groter dan aanbod, prijzen omhoog, vraag slabakt, prijzen weer omlaag (tenzij dus de oliekraan of wat dan ook nog vérder dichtgaat, dan blijft de mismatch, maar dan gaat een renteverhoging ook niet zoveel kunnen doen, me dunkt, tenzij je effectief de economie helemaal de dieperik in wilt, wat uiteraard kan, maar dan moet je er natuurlijk ook geen probleem van willen maken).

Disclaimer: amateur-econoom hier, met de nadruk op amateur.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!