Follow

Haha, en de voordeur wagenwijd open voor fraude. Voornaam, e-mailadres en geboortedatum, vragen ze. Twee daarvan kun je verzinnen en dat e-mailadres, daar ga je gewoon voor een catch-all-adres op eenzelfde domein.

> Tegenwind' is een interviewreeks waarin 'coronasceptici' als Sam Brokken en Theo Schetters een open doekje krijgen - en heel wat onzin verkopen.

Momenteel ligt 'Tegenwind' op koers om de Publieksprijs (10.000 €) van de Vlaamse Cultuurprijzen te winnen.

nitter.geekcompass.com/Arbiter

Zoals voorspeld. Zelf twee keer – dat kan eenvoudig, en honderdtwintig keer ook – op Arno gestemd; die maakt van de rest nog het meest kans, dacht ik. Niet dus. 🙃 nitter.geekcompass.com/Arbiter

Voormalig journalist en oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke ‘ziet het probleem niet’. Ook dat viel uiteraard te voorspellen.

Wat hebben wij in godsnaam ooit misdaan, dat zulke oenen hier de dienst blijven uitmaken?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!