Follow

Effe wat $BESI bijgekocht. Mens moet iets met z’n belastingteruggaaf.

(ochtendgrijs.be/notes/da33b228)

En door het keuzedividend nog zeven stuks erbij. Dan gaat er toch tweemaal belasting af, eerst de Nederlandse (15%) en vervolgens de Belgische (30%). Hopelijk kan ik minstens die laatste nog recupereren …

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!