Follow

Of was het toen koud(er).

> Vlaamse gezinnen hebben jaar-op-jaar 16 procent minder [gas verbruikt] in februari. ‘Vermoedelijk gaat het om een combinatie van […] de thermostaat een graadje lager zetten of ’s nachts minder verwarmen[.]’

tijd.be/politiek-economie/euro

(ochtendgrijs.be/notes/bdfcbbb6)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!