Follow

> [A]ls er één ding is dat ik ooit heb geleerd als buitenlandverslaggever, dan is het dat je een volk nooit moet verwarren met zijn leiders. Zeker in een niet-democratisch land.

Ondertussen:

Domain registrar Namecheap says the company will no longer be doing business with companies and individuals registered in Russia[.]

Namecheap Tells Russian Customers to Find Another Registrar

manmetbril.com/2022/03/01/de-d

(ochtendgrijs.be/notes/4e078689)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!