Note to self: keer m’n ‚nutteloze beursweetjes’ bijwerken. ‘Nasdaq beleeft slechtste dag sinds februari’ —De Tijd vandaag

Keertje ‘site:tijd.be "slechtste dag"’ googelen zou als inspiratie voor een stevig blogbericht toch moeten volstaan.

Follow

‘Tech Drives Stock Rebound at End of Jittery Week’ ofte ‘de Nasdaq is nog gestegen, met 0,7%’. Niets, dus, maar de gazetten moeten toch íéts schrijven?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!