Follow

Lui die denken dat NFT’s, gegeven de ‘markt ervoor en zo’, wel waardevol moeten zijn omdat ook de beurs uiteindelijk maar ’n casino is en banken hopen geld uit ’t niets creëren, moeten misschien ’ns wat minder tijd op YouTube doorbrengen en, weet ik veel, een economieboek vastnemen.

(ochtendgrijs.be/notes/44c84c26)

In reply to ochtendgrijs.be/notes/44c84c26.

Sterrenregistervibes. Met je stomme, dure, over enkele jaren alweer vervlogen URL in een JSON-entry in een energieverslindende database.

(ochtendgrijs.be/notes/fd5e15fc)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!