Follow

Nederland: ‘gaat naar aanleg van de stijgende gasprijs als een gek isoleren’

België: ‘kachelverkoop door het dak’

Jan: twijfelt al jaren over de upgrade van z’n rotte haard (naar een inbouwhaard), niet om ondanks de enorme stapel hout in de tuin ook echt te gaan gebruiken – jakkes – maar omdat het de waarde van z’n huis misschien helpt behouden (maar zal nog maar even wachten, dan)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!