Follow

‘Zelfstandige met één cliënt.’ Lijkt me weer typisch Belgisch, eens je bruto €6k verdient word je in een eenpersoons-bv geduwd. Kun je jezelf net €2k uitkeren. (De rest blijft dan enige jaren ‘fiscaalvriendelijk’ in de ‘vennootschap’.) Dan liever zoals hier, gewoon loon, de volle mep betalen maar wel netjes verzekerd tegen werkloosheid, en netto = netto. Moet je wel genoegen nemen met een tweedehands BMW, dat dan weer wel. mobile.twitter.com/RoosTante/s

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!