Follow

Dus de hoge waarderingen danken we niet aan de lage rentes, dan? (Dat gezegd, met ’m eens dat – het soms erg volatiele, dat wel – $BESI niet overdreven duur lijkt.)

> Aan het begin van 2022 stonden techaandelen onder druk, maar de oplopende rente is hier in veel gevallen niet de oorzaak van. […] Het zijn de hoge waarderingen die beleggers nerveus maken, vindt [vermogensbeheerder André van Eerden].

Mooie aan die semi’s is dat ze flinke klappen krijgen als de hele techsector onderuit gaat, maar dus, ondanks de soms enorme rit naar boven, geheel niet te vergelijken zijn met verlieslatende ‘groeibedrijven’ die ’t allemaal nog moeten waarmaken, ooit eens, misschien. Als je voortdurend stevige resultaten neerpoot zijn tijdelijk hoge waarderingen veel minder ’n issue. Denk ik.

Rente stijgt, banken blij. Tech onderuit, en, waarom niet, de banken ook. *bijkoopt*

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!