Follow

Note to self: keer m’n ‚nutteloze beursweetjes’ bijwerken. ‘Nasdaq beleeft slechtste dag sinds februari’ —De Tijd vandaag

Keertje ‘site:tijd.be "slechtste dag"’ googelen zou als inspiratie voor een stevig blogbericht toch moeten volstaan.

‘Tech Drives Stock Rebound at End of Jittery Week’ ofte ‘de Nasdaq is nog gestegen, met 0,7%’. Niets, dus, maar de gazetten moeten toch íéts schrijven?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!