Follow

Leugens, want ik doe al die dingen (niet fitnessen, niet roken, erg weinig drinken, zoveel mogelijk sparen) al. ‘Deze goede voornemens zijn ook goed voor de portefeuille: zo kan u honderden euro’s besparen’ demorgen.be/beter-leven/deze-g

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!