Follow

Als antwoord op diggingthedigital.com/bookmark.

Gehéél terzijde: ik herinner me Wired vooral als een van de eerste “grote” sites die volledig op webstandaarden (XHTML, toen nog, en CSS) overgingen. Met dank aan Doug Bowman, die ook Blogger onder handen zou nemen, en zo nog wat.

(ochtendgrijs.be/notes/31c0e5b2)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!