Follow

Gister Don’t Look Up gekeken, en die was grappiger (en beter) dan verwacht. Nee, als je denkt dat ’t er allemaal wat té dik opligt, heb je niet lang genoeg in de VS verbleven.

Met (komische tv-reeksen) Silicon Valley en Portlandia had ik ooit hetzelfde. Tot ’k er enkele weken was geweest, daarna was ik he-le-maal mee.

(ochtendgrijs.be/notes/f89c21b0)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!