Follow

Mijn webmentions-tabel bleek helegans corrupt. Een databasebackup terugplaatsen werkt dan niet, lijkt het. (`REPAIR TABLE` evenmin.) Nu zou ik m’n hoster kunnen contacteren met de vraag of zij ook de databasebestanden backuppen en op die manier iets voor me kunnen betekenen, maar … Maak er wel ’n nieuwe aan. (Beetje) scary, ook.

(ochtendgrijs.be/notes/f163cff6)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!