Follow

Heeft twitter.com/baardvrouw/status/ door 🎅 Kerstmanbaardvrouw herpost.

Ik zal je een geheimpje verklappen:

Dat lettertype op die witte banner, die “Slecht Advies Dries”, dat is mijn EIGEN lettertype gebaseerd op mijn handschrift! Niemand weet dat!

(ochtendgrijs.be/notes/5d87ef46)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!