Bookmarked tijd.be/markten-live/live-blog.

Geen idéé waaraan het die te danken had, tbh. (En ja, dat héb ik al gezegd. Ooit.) ‘Colruyt heeft status als defensief aandeel verloren’

(ochtendgrijs.be/notes/5b4537f4)

Follow

In reply to ochtendgrijs.be/notes/5b4537f4.

Was op Twitter en is dus ondertussen verwijderd, maar het klonk ongeveer zo:

> Hmm. Komt al jaren niet van z’n plek af, maar you do you. ‘Het ooit zo sterke Colruyt krijgt klappen op beurs: wat is er aan de hand?’ demorgen.be/nieuws/het-ooit-zo

(ochtendgrijs.be/notes/89e6d264)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!