Follow

Onze ‘openingsdans’ was een mashup van een chiptune-cover van Weezers Island in the Sun met het origineel. Heb ik nog in Reaper gemaakt, in destijds letterlijk m’n slaapkamerstudio.

(ochtendgrijs.be/notes/9db43b95)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!