Follow

Wreed blij dat we Noah Smith gewoon kunnen lezen en het niet, de vele inspanningen van zo’n beetje alle Vlaamse media ten spijt, met Geert Noels moeten stellen.

(ochtendgrijs.be/notes/72886c51)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!