Follow

De Tijd: ‘Iedereen werkt thuis maar de files zijn terug.’

Verderop in het artikel: ‘Nu de thuiswerkmaatregelen versoepeld zijn, werkt nog altijd 41 procent regelmatig thuis. [Meer] dan de helft van de thuiswerkers [verkiest nu] twee dagen of meer per week het thuiskantoor.’

Mijn hoofd: Zowat 80 procent van de werknemers trekt bijna dagelijks naar kantoor.

(ochtendgrijs.be/notes/a55e31e3)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!