Follow

Leek er sterk op dat de – blijkbaar – laatste American Dreams, eerder vandaag op Klara, een herhaling was van de eerste.

(ochtendgrijs.be/notes/9161a4c5)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!