Follow

’t Is hier maar stilletjes. Life happens en zo. Wel wil ik ’ns een nieuw lijstje – behoorlijk nutteloze – ‘beursfeitjes’ beginnen. Bij dezen:

> Wereldwijd zetten [in de voorbije maand september] de aandelenmarkten hun slechtste prestatie neer sinds maart 2020.

tijd.be/markten-live/live-blog

(ochtendgrijs.be/notes/f6c19063)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!